وظایف و آیین نامه های وکالت

وظايف وکيل

  1. يکي ازوظايفي که يک شخص به عنوان وکيل دارد اين است که در حفظ اسرار موکل خود کوشا بوده و آن را در اختيار شخص ثالث قرار ندهد. اين وظيفه دررويه هاي قضايي کشور هايي که داراي حقوق کامن لا ميباشند ذکرگرد يده و به عنوان اصل وقاعده حرفه وکالت تثبيت گرديده است .(1)
  2. وکيل مدافع مشغول به وکالت نميتواند شغل ديگري داشته باشد يا تجارت

کند. البته اين اصل استثنائاتي را نيز شامل  ميشود من جمله اينکه  وکيل  مي تواند

نماينده مجلس شود  يا اينکه به امر روزنامه نگاري  يا سخنراني  بپردازد ويا استاد

دانشگاه باشد.(2)

 

3.وکلا حق دارند عنوان خود را در دفاتر راهنما در مقابل شماره تلفن دفترشان ذکر کنند اما در برابر شماره تلفن منزلشان نبايد عنوان وکيل دادگستري آورده شود. همچنين وقتي مقاله اي مي نويسند يا مصاحبه اي مي کنند بايد يا اسمشان ذکر شود يا عنوانشان و ذکر هر دو مورد ممنوع است .(3)

 

  1. وکيل در مورد موضوعي که در آن دخالت داشته نبايد مصاحبه مطبوعاتي انجام دهد . همچنين وکيل نميتواند براي بالا بردن اعتبار خود در روزنامه ها و مجلات عکس خود را در حالت دفاع يا با لباس مخصوص وکالت چاپ کند.(4)

 

5.وکيل بايدمورد وکالت را به نحو احسن انجام دهد وجزء کاري که به او واگذار گرديده عملي را انجام ندهد. براي انجام اين عمل نبايد هيچ گونه کوتاهي بکند وتمام تلاش خود را جهت تحقق خواسته موکل انجام دهد. (5)

 

6.وکيل بايد صورتحسابي از کارهايش تهيه و به موکل ارائه نمايد. در صورت امتناع از اين کار موکل مي تواند بر عليه وکيل اقامه دعوي نمايد . دعوي مطروحه از سوي موکل Action mandati directaناميده ميشود. (1)

 

  1. وکلا در اين کشور ها بدون توجه به نتايج نا مطلوبي که عمل آنها ممکن است براي خود شخص يا هر شخص ديگري داشته باشد به دفاع مي پردازند واز هيچ مسئله اي نگران نميباشند ودر اين مورد کاملا” مستقل عمل مي نمايند.

 

8 . در دفاع از موکل نبايد موضوع زياد بودن يا کم بودن حق الوکاله را در نظر بگيرند وبايد براي احقاق حق تمامي موکلين تلاش و سعي خود رابنمايند .

 

  1. وکلا بايد نزاکت و احترام را در محاکمات و در جلسات دادگاه رعايت کنند ولي به هيچ عنوان نبايد کاري انجام دهند که دادگاه مرتکب خطا يا اشتباه شود. همچنين به هيچ عنوان نبايد دادگاه را اغفال نمايند.

 

 

آئين رفتارحرفه اي دردادگاه کيفري بين المللي

 

در اين دادگاه مقرراتي طي چند ماده براي وکلا وضع گرديده است که بطور خلاصه آنها را بيان ميکنيم :

درماده يک اين مقررات  کلمات موکل ,وکيل ,دادگاه ,دستور العمل   بيان گرديده است . اينک به شرح هر يک از آنها ميپردازيم .

الف – موکل

((موکل به متهم ,مظنون ,بازداشتي ,شاهد ,شاکي خصوصي يا ساير اشخاصي که براي آنها وکيل تعيين ميگردد تا در دادگاه دفاع نمايد اطلاق ميشود .)) (1)

 

ب- وکيل

((وکيل به هر شخصي اطلاق ميگردد که در زمينه حقوق بين المللي يا کيفري و شيوه  دادرسي صلاحيت داشته باشد ووکالتنامه خود را در دفتر دادگاه ثبت کرده باشد و براي وکالت از سوي موکل منصوب گرديده باشد .)) (2)

 

ج – دادگاه

دادگاه عبارت است از دادگاه کيفري که از سال 1998 و بوسيله سازمان ملل و کنفرانس مربوط به  ايجاد دادگاه کيفري بين المللي ايجاد گرديده است . (3)

 

د- دستور العمل

منظور ازدستورالعمل ,دستورالعمل در خصوص نصب وکيل مدافع است .

 

علاوه بر مفاهيم فوق مقرراتي نيز بصورت زير وضع گرديده است .

1.وکيل بايد راز دار بوده و کليه اطلاعاتي را که درمورد   موکل خود بدست آورده حتي پس از پايان امر وکالت نزد خود نگه دارد

2.د وکيل اطلاعاتي را که بصورت محرمانه به وي سپرده شده است نبايد نزد هيچ شخصي افشاء نمايد . همين طور اين گونه اطلاعات را نبايد به زيان موکل خود يا به سود موکل ديگري يا به سود شخص خود باز گو نمايد .

 

  1. وکيل بايد موکل را از وضعيت پرونده مطلع سازد ومسئوليت شخصي اجراي دستورات موکل را بر عهده بگيرد و براي حمايت از موکل با جديت دفاع نمايد ووظايف محوله را به بهترين نحو انجام دهد مگراينکه وکالت وي فسخ شود .(1) 4. وکيل نبايد به عنوان گواه حضور پيدا کند و نيز نبايد دادگاه را فريب داده يا            آگاهانه جهت گمراهي دادگاه اقدام نمايد وازارتباط با موکل ديگري خودداري نمايد مگر با کسب اجازه از وکيل طرف مقابل  (2)

5.وکيل بايد از همکاران ,کارمندان و هر شخص ديگري که توسط وکيل در جريان انجام  وظايف حرفه اي  براي  موکل  تعيين  شده باشد بخواهد  که همان تعهد   راز  داري که قبلا” ذکر گرديده رعايت کند . (3)

 

مقررات مربوط به قبول پرونده

در انگلستان وکيل مدافع بايد دفاع از هر پرونده اي را در دادگاههايي که در آنها بکار اشتغال دارد بپذيرد. بايد خاطر نشان ساخت که موضوع آزادي انتخاب وکيل در مورد قبول وکيل يا عدم قبول پرونده درانگلستان با توجه به مطلب فوق محدود مي باشد. اين قائده در سال 1792 وضع گرديده است. سيستم قضايي اين کشور به دو دليل زير اصل اختياري بودن قبول دعاوي را رد کرده است:

اول اينکه مراعات اين اصل مي تواند براي وکلا بهانه اي براي فرار از انجام وظيفه و دفاع در دعاوي باشد.

دوم اينکه در نتيجه مراعات اين اصل اين وضع پيش مي آيد که شورا از وظيفه وکالتي خود دست برداشته و به تکاليف قضايي دادگاهها دست درازي کند.

اين قائده استثنائا تي به شرح زير دارا مي باشد :

1- زماني که وکيل در دستگاه قضايي داراي شغل باشد.

2- زماني که وکيل احساس مي کند که شخصا” با قبول پرونده در تنگنا قرار مي گيرد و اين در دو مورد است و آن زماني است که از محل ديگري اطلاع از پرونده دارد و اين اطلاع به سبب اين موضوع است که قبلا” وکيل را به عنوان معتمد دانسته اند و اظهاراتي نزد او نموده اند و ديگر اينکه قرابت و دوستي با يکي از طرفين دعوي داشته باشد.

شهرت حرفه

در کانون وکلا مسائلي مطرح مي شود که مهم تر از همه مسئله شهرت حرفه اي است همان طور که کسب و نگهداري يک شهرت شخصي خوب مستلزم دقت و رفتار مناسب است يک شهرت خوب حرفه اي نيز براي کانون و براي عموم وکلا مستلزم انتظاراتي است يا به عبارتي ديگر شهرت کانون وکلا يک امري است ترکيب شده از شهرت حرفه فرد فرد وکلاي تمام مملکت ولي به معني ديگر يک چيز کا ملا” متفاوت است زيرا ممکن است يک شخص به عنوان وکيل عالي ترين شهرت ها را بدست بياورد. در عين حال ممکن است شهرت دسته جمعي وکلا مزبور در درجه پايين تري قرار گرفته باشد.(1)

و مقررات اين سازمان را به تصويب برسانند و هدف آن تحکيم مباني قضايي و صلح بين المللي در سايه قانون و عدالت در تمام جهان بوده است.(1)

اين کنگره در 18 اکتبر با شرکت نمايندگان کانون وکلا 22 کشور تشکيل گرديد و اساس نامه اين مجمع که طرح آن تهيه شده بود مطرح گرديد. انجمن دوم در 17 فوريه 1947 در نيويورک تشکيل گرديد تا نظريات قطعي اعضاء نسبت به طرح اساس نامه کنگره بين المللي کانون وکلا دادگستري جهان برسد حق عضويت هر کشور يکصد دلار بوده است البته هر وکيل دادگستري شخصا” با ارسال سالي 5 دلار مي تواند عضو اين انجمن شود. در ابتداي امر وکلا 35 نفر خواهان عضويت در اين مجمع بودند بعد از آن محل آن به لاحه پايتخت هلند تغيير نمود که در ماه اوت جلساتي در آنجا تشکيل گرديده و نمايندگان برزيل , ليبريه , شام , فرانسه ,اتريشي , عراق , هلند و امريکا جزء هيئت رئيسه جلسات بودند و مذاکرات به زبان فرانسه و انگليسي و اسپانيولي

 

     سازمانها و انجمن هاي وکالتي

اولين کنگره بين المللي

امريکا در سال 1946 و در روز 18 اکتبر نمايندگاني را از کانون هاي مختلف در سراسر دنيا دعوت نموده تا در کنگره اي براي تشکيل کانون بين المللي بوده است و 18 کميسيون تشکيل گرديده که کميسيون اول راجع به تکامل تدريجي حقوق بين الملل بوده , کميسيون دوم راجع به مهاجرت و تابعيت

 

 

  1. وکيل دادگستري تالبوت اسميت , ترجمه حميد وارسته, چاپخانه شفق , تبريز, 1345

, کميسيون سوم اداره امور قضايي , کميسيون چهارم راجع به حقوق بحري , کميسيون پنجم حقوق بين الملل هوايي , کميسيون ششم ترتيب قضايي و شرايط قبول به خدمت.

خلاصه مقررات و تشکيلات اين سازمان عبارت است از : استقرار روابط دوستانه بين وکلا عالم

سعي در پيشرفت علوم قضايي و اصلاحات لازمه و سعي در تکميل حقوق مقايسه و وحدت قوانين و کمک به نشر معرفت قضايي و اطلاع از روشهاي قانوني و قضايي کشورهاي مختلفه و مساعدت به استقرار قانون وتمرکز آن در حوزه هاي قضايي و مساعدت با سازمان ملل متفق و مقاصد آن و سعي در ايجاد محکمه بين المللي براي عدالت و براي محاکمه کساني که به عالم بشربت خيانت نموده اند.(2)

سومين کنگره بين المللي مشاغل قضايي در لندن

اين کنفرانس از روز دوشنبه 19 ژوئيه تا پنجشنبه 16 ژوئيه 1950 ادامه داشت.(3) در حدود 14 کميسيون تشکيل گرديده که هر کميسيون در يکي از موضوعات زير بحث مي نموده است.حقوق بين الملل جزايي , ثبت علائم صنعتي, تعارض قوانين  , حقوق تطبيقي , جرائم جنگ , معاضدت قضايي , وحدت اجراي قوانين , عدالت بين المللي و غيره.

 

 

 

 

 

  1. www. Ghavanin . com
  2. http://www.ghzvanin.com
  3. مجله کانون وکلا, شماره 20 و 21 و 22 , ص68

 

     سازمان هاي وکالتي

از جمله سازمان هاي بين المللي که بوسيله وکلاي دادگستري در زمينه بررسي مسائل حرفه اي تحکيم روابط , مطالعه در موضوعات جديد حقوقي توسعه حکومت قانون , استقلال و آزاذي دفاع , راه حل اصولي در مباحث مطروحه وجود دارد مي توانيم اتحاديه بين المللي وکلاي دادگستري و انجمن جهاني کانون وکلا را نام ببريم.

     الف- اتحاديه بين المللي وکلا

اين اتحاديه اختصارا” U.I.A ناميده مي شود. نخستين بار در 8 ژوئيه 1937 ميلادي در کشور بلژيک تشکيل شده و مطابق قانون خاص آن دولت که انجمن هاي علمي و بين المللي را اشخاص حقوقي شناخته حقوقي پيدا کرده و رسما” تأسيس يافته است.(1)

هدفهاي اتحاديه

ماده اول اساسنامه اتحاديه بين المللي وکلا هدفهاي اتحاديه را با تصريح اينکه هيچ نوع جنبه سياسي ندارد به شرح زير بيان نموده است.

الف – کوششي در اعتلاء مقام وکالت و بالا بردن سطح اصول اساسي آن در دنيا و سعي در استقلال در اقدامات و آزادي بيان وکلا به نفع اصحاب دعوي.

ب – حفظ روابط و مناسبات دائمي بين مجامع وکالتي و کانون هاي وکلا و اعضاي آنها و تقويت و همکاري با آن ها از نظر بين المللي .

ج – دغاع از منافع مادي و معنوي وکلا

د – تکميل و توسعه رشته هاي مختلف علوم حقوقي

ه – کوشش در تأسيس مرجع بين المللي قضايي بر مبناي عدالت بين ملتها از طريق موازين حقوقي و به منظور حفظ صلح جهاني.

طبق ماده 3 اساسنامهارگانهاي رسمي اتحاديه به شرح زير است:

الف – مجمع عمومي

ب- شورا

ج – دبير خانه

د – هيئت رئيسه (2)

    ب- انجمن هاي کانون هاي وکلا

اين انجمن بطور اختصاري I.B.A ناميده مي شود و در فوريه 19447 بوجود آمده است .(3) هدف آن پشتيباني از منشور ملل متحد مي باشد.انجمن شامل هيئت هاي مديره و يک شورا مي باشد ومجمع عمومي آن نيز هر دو سال يک بار

استقلال کانون هاي وکلا

موضوع استقلال کانون هاي وکلا در سرا سر جهان به اندازه اي داراي اهميت است که سازمان ملل متحد مجمع عمومي سال 1990 و در تاريخ 7 سپتامبر در تدوين اصول بنيادي آن سازمان به نقش وکلاي دادگستري اشاره نموده است.

تشکيل مي شود. به تعداد لازم کميسيون هايي تشکيل مي گردد و مسائل مربوطه را طرح و بررسي و نتيجه را به کنفرانس و مجمع عمومي تسليم مي نمايد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *